Revisor

oktober 9, 2016 Candida Braun 0 Comments

En revisor är en nyckelperson när det kommer till att få ett lands och ett företags eller en organisations ekonomi att fungera. Revisorn är den som garanterar att ett företag redovisade intäkter och utgifter, samt eventuell vinst, är med sanningen överensstämmande. En fungerande revision gör att rätt skatteinbetalningar görs, och gör också att kunder, banker, potentiella anställda och andra intressenter kan skapa sig en bild av hur företaget går och mår.

Vad gör en revisor

Revisorn samlar in och analyserar all ekonomisk information som finns i företaget. Hen ser till att allt är rätt och går riktigt till och att god bokföringssed följs. Utöver den granskande funktionen kan revisorn också tjäna som ett viktigt bollplank för företagsledningen. Revisorn är oftast den på ett företag som har bäst totalkoll på den ekonomiska helheten och kan se var det eventuellt går att spara pengar eller effektivisera på något sätt. En smart företagledning ser därför till att utnyttja revisorn även som rådgivare i ekonomiska frågor, men också i frågor av mer managementkaraktär då revisorn också ser hur förvaltningen av bolagets olika delar går och också ofta har möjlighet att jämföra med andra liknande företag eller organisationer.

revisor

Kravet på revision varierar beroende på ett företags storlek. Större företag har egna revisorer anställda och anlitar normalt sett också en stor mängd konsulter för att sköta revisionen. Mindre företag med bara ett fåtal anställda och en omsättning på ett par miljoner anlitar normalt sett en extern revisor från en revisionsfirma för att sköta kontroll och upprättande av årsredovisning. Små bolag med en eller två anställda kan i vissa fall välja att själva sköta revisionen. I de flesta fall är detta dock inte rekommenderbart då en revisor är en bra resurs även i den mindre firman. Ofta kan revisorn hitta avdragsmöjligheter eller liknande som gör att revisorns arbete snabbt återbetalar sig. För dig som jobbar som revisor åt mindre företag kan rekommenderas att se till att noga kommunicera värdet av ditt arbete till kunden, det är inte alltid de ser den nytta du gör för deras företag.

Hur blir man revisor

Revisor är ingen skyddad titel, vilket du säkert vet om du har varit medlem i någon typ av förening där revisorer utsetts för att granska ekonomin och/eller styrelsens arbete. Däremot får inte vem som helst kalla sig auktoriserad revisor eller godkänd revisor, dessa titlar är skyddade enligt revisorslagen. För att bli auktoriserad revisor måste du ha en ekonomie kandidatexamen om 180 högskolepoäng, ha gjort minst tre års kvalificerad praktik och avlagt en revisorsexamen hos Revisorsnämnden. Den som blivit auktoriserad revisor kommer därefter också granskas av Revisorsnämnden vart femte år för att få behålla sin titel. De kollar då på om du i ditt arbete iakttagit god yrkessed (skött dig och följt lagarna), samt att du kontinuerligt vidareutbildat dig och hållt dig a jour med eventuella lagändringar och liknande.

Previous Post

Next Post